We weten allemaal dat het sociale domein volop in beweging is. Er wordt veel gevraagd van mensen die hier vorm en inhoud aan moeten geven. We vragen een flexibele houding, ondernemerschap, eigenaarschap en leiderschap om de doelen te realiseren. Kortom: een professionele houding! Maar wat is nou professionaliteit? Hoe zien we dit terug in de dagelijkse praktijk? En nog belangrijker, wat is er nodig om professionaliteit te  ontwikkelen?

Wat is professionaliteit?

De belangrijkste aspecten met betrekking tot professionaliteit zijn:

  • professionals werken doelgericht en ontwikkelen zich continu in kennis en vaardigheden van (nieuwe) methoden en zoeken de samenwerking in de keten om doelen efficiënter te realiseren.
  • op basis van hun deskundigheid neemt de professional een leidende positie in binnen het proces en dus de organisatie.
  • de professional neemt eigenaarschap over zijn werk en handelt vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef om (zelfstandig) doelen te realiseren.

Hoe zie je professionaliteit terug in de dagelijkse praktijk

De primaire taak is om de kandidaat met de kortste weg naar werk te realiseren. Al tijdens de intake verwachten we dat de consulent eenduidig en doelgericht vragen stelt. Hiermee wordt de kandidaat in zijn kracht gezet en wordt gezamenlijk de kortste weg naar duurzaam werk bepaald en concrete afspraken gemaakt. De rol van de consulent is ondersteunend, stimulerend en motiverend, waardoor de kandidaat zelf proactief aansluiting zoekt op de arbeidsmarkt.

De consulent stelt zich gedurende het traject constant de vraag of en zo ja welke interventies er nodig zijn om het doel te bereiken. Gedurende het gehele traject werkt de consulent doelgericht, blijft betrokken en stelt zo nodig bij. De consulent is na plaatsing in staat de relatie met de werkgever uit te bouwen naar een structurele partnerschap.

Hiervoor is het essentieel dat de consulent zich betrokken voelt bij de strategische doelstellingen van de organisatie en de afdeling en dit kan terugvertalen naar zijn eigen dagelijkse praktijk. De consulent realiseert zich dat succes alleen kan worden bereikt door goede samenwerking tussen alle betrokken professionals, door mee te denken en te werken aan verbeteringen, successen te vieren, eigenaarschap te nemen, te reflecteren op eigen handelen en feedback te geven aan anderen.

Hoe ondersteunt de PTC groep hierbij?

Ontwikkelen, bevorderen en borgen van professionaliteit

Bewezen is dat mensen leren in (kleine) stappen door de theorie in de praktijk te brengen. Daarom staat bij PTC Groep niet het aangeboden lesmateriaal centraal, maar de vertaling hiervan in het dagelijks werk. De opbouw van programma’s bestaat uit het doorlopen van praktische workshops, om daarna met gerichte praktijkopdachten het geleerde toe te passen in de eigen werksituatie.  PTC groep ondersteunt, begeleidt en coacht hierbij het team, de individuele medewerkers en de leidinggevenden in de praktijk. Hierdoor worden de verbeteringen geborgd.

De aanpak van PTC Groep heeft zich in de praktijk bewezen en wordt onderbouwd door onderzoeken vanuit TNO en Harvard Business Review. Deze concluderen dat succesvolle implementatie en ontwikkeltrajecten voldoen aan de volgende criteria:

  • Er is een directe link met strategisch- en afdelingsdoelen
  • Workshops zijn ondersteunend voor verandering, niet leidend
  • Er is sprake van een koppeling naar het dagelijkse werkproces
  • De focus ligt op praktijk leren, met ondersteuning door leidinggevenden
  • Resultaten worden dynamisch gemonitord en proactief bijgestuurd

De  Werkstap methodiek

Werkstap biedt grip op het proces. De methodiek van Werkstap is resultaatgericht en helpt de consulent om de kortste weg naar werk voor kandidaten te bepalen. De methodiek levert hiervoor ondersteunde re-integratie tools die zijn ontwikkeld met werkgevers, onderwijsinstellingen en branche organisaties. Hiermee kan de consulent de juiste interventie inzetten, voortgang digitaal monitoren, proactief bijsturen en focussen op haar primaire taak.

Wilt u professionaliteit bevorderen en borgen binnen uw organisatie?

PTC Groep is gespecialiseerd in het begeleiden van professionaliseringstrajecten binnen het sociale domein. Wilt u professionaliteit bevorderen, methodische en resultaatgerichte arbeidsmarkttoeleiding borgen op de werkvloer. Neem contact op met PTC Groep:

Telefoonnummer           : (038) 376 27 19

E-mail adres                      : info@ptcgroep.n